Systemy do oczyszczania wody


SYSTEMY DO OCZYSZCZANIA WODY Z ROPOPOCHODNYCH

PRODUKCJA SYSTEMÓW

Wykonujemy, montujemy oraz nadzorujemy wszelkie elementy systemów do oczyszczania wody, który jest częścią usługi Rekultywacji gruntów i wód gruntowych.

Rekultywacja gruntu i wód gruntowych składa się z 4 etapów:

1) sczerpywania wysokiej warstwy ropopochodnych (1m - 4cm),

2) sczerpywanie niskiej warstwy ropopochodnych + depresjonowanie + oczyszczanie wody z pozostałości węglowodorów lub odprowadzenie jej do kanalizacji/oczyszczalni ścieków,

3) wenting gleby,

4) wenting gleby z aplikacją bakterii wchłaniających węglowodory (biowenting).

 

WYKONUJEMY WSZELKIE ELEMENTY SYSTEMÓW KAŻDEGO Z ETAPÓW REKULTYWACJI:

- skimery bierne i czynne

- wierze strippingowe

- systemy napowietrzania wody

- filtry wody i powietrza

- elementy systemów napowietrzania gleby 

- dozowniki flokulantów, inokulantów oraz utleniaczy

Rys.1. Schemat 1 etapu rekultywacji — sczerpywania wysokiej warstwy produktu ropopochodnego za pomocą systemu skimerów oraz 2 etapu — oczyszczania wody z pozostałości węglowodorów poprzez napowietrzanie.